Engagement of Nachum Joel & Atara Tambor

Sunday, November 21, 2010

tamar spector: mazel tov!!!
Monday Nov 22nd 2010
Charnie (Deutsch) Barak: mazel tov atara!! :)
Monday Nov 22nd 2010
shevi zinberg: MAZEL TOV!! im so happy for you :-)
Monday Nov 22nd 2010