Wedding of Shoshana Klein & Chaim Poupko

Sunday, May 8, 2005
DSC_0057.jpg

DSC_0010.jpg

DSC_0014.jpg

DSC_0065.jpg

DSC_0024.jpg

DSC_0081.jpg